flexile-white-logo

Spajanja i preuzimanja/ korporativno pravo

Pružamo podršku lokalnim, regionalnim i multinacionalnim kompanijama u svim fazama transakcija spajanja i preuzimanja (M&A), od provođenja dubinskih analiza (due diligence) poslovanja društava koja se preuzimaju, pripreme transakcijske dokumentacije, pregovora, pribavljanja regulatornih odobrenja, pa sve do pune realizacije pravnog posla. Naš tim također pruža sve druge usluge u oblasti poslovnog i korporativnog prava, uključujući podršku klijentima u svim fazama osnivanja privrednih subjekata i vođenja redovnog poslovanja, kao i u pitanjima koja se tiču korporativnog upravljanja i korporativnih reorganizacija. Razvijenom korporativnom praksom pokrivamo širok spektar industrija, uključujući IT, maloprodaju, proizvodnju i finansijske institucije. U kombinaciji s višejezičnošću našeg tima, bogato iskustvo nam omogućava da pružimo podršku klijentima u svim fazama njihovog poslovanja, nudeći strateške savjete, kao i isplativa i pragmatična poslovna rješenja.

Bankarstvo, finansije i naplata spornih potraživanja

Naš ured je angažovan kao glavni pravni savjetnik brojnih finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini, uključujući banke, lizing društva i mikrokreditne organizacije. Naš advokatski tim pruža pravne savjete različitim finansijskim institucijama o regulatornim pitanjima i pitanjima usklađenosti, kao i zaštiti podataka i korporativnim sporovima. U radu finansijskih institucija naplata spornih potraživanja je nezaobilazan segment. Naš advokatski tim pruža djelotvornu pravnu podršku u naplati kako putem prinudnih sudskih postupaka, uključujući zastupanje u stečajnim i likvidacionim postupcima, tako i putem vansudskih postupaka kroz pregovore o mirnom izmirenju obaveza dužnika.

Sudski postupci i rješavanje sporova

Naši klijenti se u složenim sudskim postupcima oslanjaju na našu stručnost i razumijevanje njihovih poslovnih potreba i uspješno ih vodimo kroz različite vrste sporova. Naš tim redovno zastupa klijente u tehnički izazovnim i pravno složenim predmetima, ne samo pred lokalnim sudovima, nego i pred Evropskim sudom za ljudska prava. Redovno zastupamo finansijske institucije pred sudovima u aktivnim i pasivnim građanskim i izvršnim postupcima velike vrijednosti, poslovne subjekte – poslodavce u radnim sporovima, te u pregovorima sa sindikatima i u vansudskom rješavanju sporova. 

Konkurencijsko pravo

Praksa našeg ureda u oblasti konkurencijskog prava usko je povezana sa našim bogatim iskustvom u M&A transakcijama. Naši advokati nude savjete o zaštiti konkurencije u transakcijama spajanja i preuzimanja, uključujući prijave koncentracije i zastupanje klijenata pred nadležnim organom za konkurenciju. Savjetujemo klijente u svim koracima koji se tiču pribavljanja regulatornih odobrenja u M&A transakcijama, počevši od najranijih faza transakcije kako bismo identificirali i umanjili potencijalne probleme u oblasti prava konkurencije. Klijentima pružamo savjete i o drugim pitanjima koja se tiču prava konkurencije, uključujući zabranjene sporazume, zloupotrebu dominantnog položaja, vertikalne sporazume, te ih zastupamo u postupcima pred nadležnim organom za konkurenciju i pred nadležnim sudovima u građanskim parnicama za naknadu štete zbog kršenja pravila konkurencije.

Radno pravo

Naši advokati su priznati stručnjaci u oblasti radnog prava i radnih sporova, te priznati edukatori u ovoj oblasti. Uključeni su u dizajniranje i uspješnu realizaciju Škole radnog prava, prvog modularnog stručnog obrazovanja ponuđenog pravnicima i stručnjacima za ljudske resurse u Bosni i Hercegovini. Naš tim redovno savjetuje klijente u svim pitanjima koja se tiču radnog prava, uključujući svakodnevna pitanja iz ove pravne oblasti, interne reorganizacije, pripremu programa o zbrinjavanju viška radnika, pregovore sa sindikatima, te zastupamo klijente u radno-pravnim sporovima.

Zaštita ličnih podataka

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), značajno je porasla potreba za pravnim savjetima u ovoj pravnoj oblasti. Naši advokati pružaju podršku u složenim pitanjima zaštite podataka, izdradi pravnih analiza, ugovora o zaštiti podataka koji se odnose na organizaciju zaštite podataka ili pojedinačnih projekata, kao i u izradi izjava o zaštiti podataka, izjava o saglasnosti i politika zaštite podataka. Također, zastupamo klijente pred nadležnim tijelima za zaštitu podataka. Pravni savjeti iz ove oblasti se često odnose na primjenu propisa o zaštiti podataka u odnosu na druge propise, kao što su propisi o radu, elektronskoj trgovini i propisi koji regulišu rad finansijskih institucija, te smo, s obzirom na našu stručnost u navedenim oblastima, u mogućnosti na jednom mjestu klijentima pružiti sveobuhvatnu pravnu pomoć.

Farmaceutsko pravo

Vođenje uspješnog biznisa u farmaceutskoj industriji je puno više od osiguravanja da takav biznis posjeduje odgovarajuću licencu. Postoji mnogo primjenjivih standarda kojih se svaki takav biznis mora pridržavati. Naši advokati su dobro upoznati sa farmaceutskim propisima i sposobni osigurati svu potrebnu pravnu podršku u ovom području. Naš tim savjetuje apoteke, veletrgovce i proizvođače u kompleksnim regulatornim pitanjima i zastupa klijente iz ove industrije u svim upravnim i sudskim postupcima pred nadležnim organima.

Naknada štete

Specijalizovani smo za zastupanja oštećenih u zahtjevima za naknadu materijalne i nematerijalne štete, kako po osnovu ugovornih tako i vanugovornih odnosa. U pravnom prometu su česte povrede ugovornih odredbi ili protuzakonita djelovanja štetnika, kada nastaje potreba za kompenzacijom putem naknade štete. Naš tim osigurava da prava naših klijenata budu u potpunosti zaštićena putem odgovarajućih sudskih postupaka ili mirnim putem kroz pregovore o naknadi štete. Također savjetujemo naše klijente u kompleksnim sporovima za naknadu štete iz prava osiguranja i zastupamo ih pred osiguravajućim kućama i u sudskim postupcima za naknadu štete.

Elektronska trgovina

Elektronska trgovina obuhvata čitav niz transakcija sa kojim su povezani različiti regulatorni i sigurnosni izazovi, kako za trgovce tako i za pružatelje usluga plaćanja. U ovoj relativno novoj pravnoj oblasti, naši advokati su stekli značajno iskustvo kroz rad sa inovativnim domaćim i internacionalnim kompanijama koji nude nove proizvode na našem tržištu. Naš fokus je na pružanju praktičnih rješenja u okviru postojećeg pravnog sistema kako bismo podržali inovativne promjene koje prate proces digitalizacije na tržištu. Naš tim savjetuje pružatelje usluga plaćanja, banke i pravna lica koja osnivaju web shoppove i zastupa ih pred različitim nadležnim institucijama sa ciljem implementacije optimalnih rješenja za njihove biznise.