Merima Čarković-Karasalihović

je partner i jedan od osnivača dmb partners. Ona je advokat sa više od 8 godina iskustva u pravnom savjetovanju lokalnih i stranih klijenata. Pravne usluge koje pruža su u najvećoj mjeri vezane za savjetovanje banaka, lizing društava, mikrokreditnih i drugih finansijskih institucija u svim privrednim i regulatornim pitanjima. Pored savjetovanja finansijskih institucija, Merima pruža pravne usluge FinTech kompanijama i pravnim licima koja su fokusirana na poslovanje u oblasti elektronske trgovine. Osim toga, Merima pruža i sveobuhvatne pravne usluge savjetovanja klijenata iz oblasti radnog, ugovornog prava i prava zaštite ličnih podataka. U svojoj karijeri Merima je imala priliku da zastupa privredne subjekte u kompleksnim privrednim sporovima i da ih savjetuje u procesima pregovora za potrebe mirnog rješavanja sporova.

Iskustvo u savjetovanju FinTech kompanija Merimi je pomoglo da razumije različite i složene modele poslovanja te pruža adekvatnu podršku takvim kompanijama u njihovoj uspješnoj implementaciji. Ovo iskustvo je dovelo i do članstva u E-Commerce Asocijaciji BiH u kojoj obavlja funkciju članice upravnog odbora fokusirajući se na zaštitu i promociju elektronske trgovine u BiH.